پوشش های بیمه مسافرتی سامان


طرح نقره ای پوشش 30 هزار یورو بیمه مسافرتی سامان (همراه با پوشش شرایط حاد بیماری های از قبل موجود) 30.000EUR

طرح نقره ای پوشش 35 هزار یورو بیمه مسافرتی سامان (بدون پوشش شرایط حاد بیماری های از قبل موجود) 35.000EUR

طرح طلایی پوشش 60 هزار یورو بیمه مسافرتی سامان (همراه با پوشش شرایط حاد بیماری های از قبل موجود) 60.000EUR


طرح طلایی پوشش 70 هزار یورو بیمه مسافرتی سامان (بدون پوشش شرایط حاد بیماری های از قبل موجود) 70.000EUR


 طرح طلایی پوشش 70 هزار یورو بیمه مسافرتی با کرونا 


طرح طلایی پوشش 100 هزار یورو بیمه مسافرتی با کرونا


بیمه مسافرت سامان گروهی

بیمه مسافرتی سامان

پوشش های بیمه مسافرتی سامان